Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov ZOOKONTAKT Tatralandia, Liptovský Mikuláš ( ďalej spolu len „ areál“). Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu ZOOKONTAKT Tatralandia s týmto návštevným poriadkom. Kúpou vstupu do areálu návštevník vyjadruje súhlas s návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny v areáli sú nadradené všeobecným pokynom. 


 
I. Vstup do ZOOKONTAKT Tatralandia

1.1 Vstup do areálu je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou a čipom (náramok s elektronickým čipom). Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne.

1.2 Prevádzková doba areálu je od 9.00 hod. do 18.00 hod., počas sezóny od 9:00 hod. do 19:00 hod. Prevádzková doba jednotlivých atrakcií je stanovená prevádzkovateľom a je uvedená pri jednotlivých atrakciách. Posledný vstup je možný najneskôr 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby.

1.3 Deti do 15 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Sprevádzajúca osoba je počas celého pobytu v areáli zodpovedná za dieťa a za dodržiavanie tohto návštevného poriadku ako aj pokynov ošetrovateľov počas celej návštevy. Pracovníci areálu - odborní sprievodcovia a ošetrovatelia - túto zodpovednosť nepreberajú. Z dôvodu bezpečnosti zvierat aj návštevníkov, nenechávajte malé deti v areáli bez dozoru.  

1.4 Organizované skupiny detí - školské výlety, letné tábory a pod - je počas celej návštevy povinný sprevádzať dozor, ktorý je za deti zodpovedný a dohliada na to, aby členovia skupiny dodržiavali tento návštevný poriadok a pokyny ošetrovateľov. Pracovníci areálu - odborní sprievodcovia a ošetrovatelia túto zodpovednosť nepreberajú.

1.5 Z dôvodu bezpečnosti a pokoja našich zvierat vstup do areálu so psíkom, resp. iným zvieraťom, chovaným mimo areálu  nie je možný.

1.6 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramok s elektronickým čipom, ktorý umožňuje vstup návštevníkovi do areálu.

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti areálu, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť ) a/alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného.

1.8 Do areálu a na atrakcie je zákaz vstupu:

a) osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb.
b) osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami na tele;
c) osobám zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení, pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok
d) osobám agresívnym, ktoré svojím správaním obťažujú alebo ohrozujú zvieratá, personál alebo iných návštevníkov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto osoby z areálu vykázať. 
 


II. Voliéry a výbehy

2.1 Vstup detí do 12 rokov do výbehov a voliér so zvieratami je možný len v sprievode dospelej osoby, zodpovednej za ich správanie. V osobitných prípadoch nevhodného správania dieťaťa si vyhradzujeme právo neumožniť dieťaťu vstup do voliéry alebo výbehu so zvieratami, podľa uváženia ošetrovateľa.

2.2 Návštevník môže vstupovať do výbehov a voliér so zvieratami len v sprievode ošetrovateľa alebo odborného sprievodcu a po celú dobu pobytu pri zvieratách je povinný riadiť sa jeho pokynmi a inštrukciami.  

2.3 Návštevníci vstupujú do výbehov a voliér so zvieratami na vlastnú zodpovednosť, za správanie dieťaťa je plne zodpovedný rodič resp. iná dospelá osoba, v sprievode ktorej dieťa do výbehu alebo voliéry vstupuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy, spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou a/alebo porušením návštevného a/alebo prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov a pokynov ošetrovateľov.

2.4 Z dôvodu bezpečnosti a zdravia zvierat je ich možné kŕmiť len krmivom poskytnutým v areáli. Pri kŕmení jednotlivých zvierat je potrebné riadiť sa inštrukciami personálu. 
 


III. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

3.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostaných.

3.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

3.3 Predmety nájdené v priestoroch Tatrapolisu sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi na hlavnú pokladňu.

3.4 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniam nachádzajúcich sa v areáli. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.  

3.5 Návštevníci sú povinní správať sa ohľaduplne k zvieratám.

3.6 Pri využívaní atrakcií (vodné atrakcie, kolotoč a pod.) je návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokynu osoby zodpovednej za atrakciu. Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko.

3.7 Návštevníci sú povinní v celom areáli Tatrapolisu dodržiavať pokyny určeného obslužného personálu, sprievodcov a ošetrovateľov.

3.8 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť námestie areálu.

3.9 Úrazy, poranenia a nevoľnosti je potrebné hlásiť personálu alebo na pokladni, kde bude poskytnuté potrebné ošetrenie a spísaný záznam. Poranenia, ktoré neboli počas návštevy ohlásené personálu a o ktorých nebol spísaný záznam nebudú brané do úvahy. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá. 
 


IV. V ZOOKONTAKT Tatralandia je zakázané

4.1 Fajčenie vo vnútorných priestoroch a v celom areáli.

4.2 Zákaz brať so sebou drogy, zbrane, prehrávače, nafukovacie balóny, hlučné predmety, ostré predmety, iné sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, nebezpečné, chemické a výbušné látky. Manipulovať s otvoreným ohňom.

4.3 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkačky so žuvačkou a ostrými predmetmi.

4.4 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo miniatúr, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách. Dotýkať sa a liezť na miniatúry. Svojím správaním obťažovať alebo ohrozovať zvieratá, personál alebo iných návštevníkov. Robiť hluk, vhadzovať do výbehov akékoľvek predmety, búchať na ohrady, resp. akýmkoľvek spôsobom zvieratá dráždiť, či budiť v čase spánku.

4.5 Zákaz vstupu do výbehu počas prestávky. Potrebu prestávky posúdi ošetrovateľ. 

4.6  Kŕmiť zvieratá potravinami, cukrovinkami a pochutinami prinesenými návštevníkmi, môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie dokonca aj smrť zvierat!

4.7 Skákať do dopadového bazéna atrakcie Vodná strela a bazéna určeného pre atrakciu Popletené člnky.

4.8 Znečisťovať priestory odpľuvaním na chodníky, do vody pri atrakciách, odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál zábavného parku Tatrapolisu.

4.9 Svojvoľne premiestňovať stoly, stoličky, zariadenia. Ničiť vybavenia a zradenia a plytvať vodou.

4.10 Vyžadovať od obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

4.11 Vstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.

4.12 Vstupovať do výbehov a voliér bez ošetrovateľa alebo odborného sprievodcu.

4.13 Bezdôvodne volať o pomoc. 
 


V. Vylúčenie návštevníka zo ZOOKONTAKT Tatralandia

5.1 Z areálu môže byt vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, ktorý napriek predchádzajúcemu upozorneniu príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je pod vplyvom alkoholu a omamných látok alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov, zvierat alebo čistotu areálu.

5.2 Z areálu má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele.

5.3 V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne areál, môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov polície. 
 


VI. Atrakcie a animácie v ZOOKONTAKT Tatralandia

6.1 Použitie všetkých atrakcií (vodné atrakcie, kolotoč a iné) a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.

6.2 Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný odev a nevstupovať na atrakcie zo strany bez nástupu alebo zospodu na atrakciu.

Názov:              Určené pre:  Obmedzenia:
Popletené člnky deti vo veku 3-10 rokov   max do 35 kg
Vodná strela    deti od 120 cm a dospelýchmax do 90 kg
Kolotoč**deti s výškou 100 až 140 cm len v sprievode dospelej osoby
Zrkadlový labyrint      deti a dospelých dieťa do 120 cm       len v sprievode dospelej osoby
Tatrapolis Expres     deti a dospelých dieťa do 120 cmlen v sprievode dospelej osoby

* za dieťa do 10 rokov zodpovedá dospelá osoba 
** max. 10 detí
 


VII. Všeobecné ustanovenia

7.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov prevádzkovateľa. Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

7.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

7.3 Návštevníci sú povinní opustiť areál do ukončenia prevádzkovej doby.

7.4 V prípade straty čipu platného počas dna v areáli bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 60,-EUR plus 10,- EUR za stratu náramku s čipovým zariadením. 
7.5 Areál môže byt v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore verejnosti zakázaný vstup do určitých častí areálu. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.

7.6 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť námestie areálu. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

7.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii v areáli (Vodná strela, Popletené člnky, Tatrapolis expres...) z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

7.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách. Straty alebo nálezy ohláste personálu na pokladni.

7.9 Zaplatením ceny vstupu do areálu udeľuje návštevník spoločnosti ZOOKONTAKT, s.r.o., so sídlom Jakubovany 189, 032 04 Jakubovany, IČO: 36 416 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14760/L (dalej len „ZOOKONTAKT“), v súlade s § 12 zákona c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súhlas s bezodplatným vyhotovovaním obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovovaných a pripravovaných v súvislosti s prípadnými podujatiami organizovanými ZOOKONTAKT alebo ňou určenými osobami v areáli (ďalej len „Záznamy“) a ich použitím na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi alebo zaradením do súborného diela (najmä, nie však výlučne na vystavovanie, rozširovanie, sprístupňovanie, uverejňovanie či úpravu). Klient udeľuje ZOOKONTAKT tento súhlas bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým ZOOKONTAKT Záznamy v súlade s ich určením poskytne. Návštevník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného odvolania zaslaného na adresu sídla ZOOKONTAKT. 
 


Želáme Vám veľa skvelých zážitkov! 


Pridávame stále nové atrakcie!
Sledujte nás!

kontaktujte nás →