Regulamin porządkowy

Regulamin ma na celu przestrzeganie właściwych przepisów prawa, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób odwiedzających Aquapark Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, Słowacja (dalej wspólnie jako „Aquapark Tatralandia“). Każda osoba odwiedzająca jest obowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem przy wejściu na teren Aquaparku Tatralandia. Zakup biletu wstępu do Aquaparku Tatralandia i/lub wstęp do Aquaparku Tatralandia na zasadzie upoważnienia są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoba odwiedzająca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zaleceń pracowników zarządcy. Wszelkie aktualne zalecenia obowiązujące w Aquaparku Tatralandia są podporządkowane wytycznym ogólnym.

I. Wstęp do Aquaparku Tatralandia / wstęp do basenów

1.1 Wstęp do Aquaparku Tatralandia jest możliwy jedynie w godzinach otwarcia z ważnym biletem i czipem (zegarek z elektronicznym czipem) i/lub karnetem, który można zakupić w kasach przy wejściu do Aquaparku Tatralandia. Informacji o biletach wstępu oraz cenach udzielają pracownicy kas.

1.2 Godziny otwarcia Aquaparku Tatralandia: poza sezonem letnim codziennie od 10.00 do 21.00, w sezonie letnim codziennie od 09.00 do 21.00, w sezonie zimowym codziennie od 10:00-21:00 w tym w święta i dni wolne od pracy. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Aquaparku Tatralandia. Informacje o zmianie godzin otwarcia oraz obowiązywaniu sezonu letniego są dostępne na stronie internetowej www.tatralandia.sk/pl/info/tatralandia/godziny-otwarcia/ oraz na drzwiach wejściowych do głównej kasy Aquaparku Tatralandia. Godziny otwarcia poszczególnych atrakcji określa zarządca i są one podane przy poszczególnych atrakcjach. Ostatni wstęp do Aquaparku Tatralandia jest możliwy najpóźniej 30 minut przed zamknięciem. Czas ważności biletu wstępu liczony jest od chwili przejścia przez bramkę do ponownego przejścia przez bramkę lub do czasu zamknięcia obiektu. Do czasu ważności biletu wlicza się czas na przebranie, wysuszenie i ponowne ubranie. W razie przekroczenia czasu, za który dokonano zapłaty, osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia zobowiązana jest uiścić w kasie dopłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.3 Dzieci do lat 12 mają prawo wstępu w towarzystwie osoby dorosłej powyżej lat 18. Osoba dorosła jest odpowiedzialna za dziecko podczas całego pobytu w Aquaparku Tatralandia i na jego terenie nie może pozostawiać bez opieki dziecka do lat 12.

1.4 Po uiszczeniu opłaty za bilet wstępu każda osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia otrzymuje zegarek z elektronicznym czipem, który uprawnia nie tylko do wstępu do Aquaparku Tatralandia, lecz również służy do dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi gastronomiczne oraz inne usługi w Aquaparku Tatralandia. Czip ma określony limit finansowy na usługi gastronomiczne i inne usługi w Aquaparku Tatralandia o wartości 70 EUR (10 EUR opłata za utratę zegareka i 60 EUR opłata za uslugi gastronomiczne i inne usługi). Wszystkie transakcje realizowane z użyciem czipu są płatne w kasach przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia. W razie wyczerpania limitu finansowego istnieje możliwość doładowania czipu w kasach dopłat lub w kasach przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia. Po uiszczeniu dopłaty następuje odnowienie początkowego limitu tj. limitu na usługi gastronomiczne i inne usługi w wysokości 70 EUR, z czego 60 EUR można wykorzystać na usługi, 10 EUR to opłata na poczet ewentualnej utraty chipu.

1.5 Bilet wstępu do Tatralandii jest jednorazowy. Po opuszczeniu kompleksu Tatralandia bilet traci ważność. Ponowne wejście do kompleksu jest możliwe po zakupie nowego biletu wstępu.

1.6 Przy zakupie biletu wstępu do Aquaparku Tatralandia zarządca nie gwarantuje osobom odwiedzającym dostępności leżaków, parasoli przeciwsłonecznych, sprzętu sportowego, zabiegów wellness, wstępu do Saunowego Świata Celtów, szafek w szatniach i sejfów. Ich dostępność zależy od aktualnego obłożenia Aquaparku Tatralandia.

1.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia niektórych części Aquaparku Tatralandia lub atrakcji w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji i/lub z przyczyn obiektywnych (pełne obłożenie, złe warunki atmosferyczne, burza, ograniczona widoczność) i/lub w związku z imprezą towarzysko-sportową, bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp lub jej proporcjonalnej części.

1.8 Ze względów sanitarnych z basenów można korzystać wyłącznie w stroju kąpielowym. Woda w basenach zawiera składniki mineralne, które mogą powodować nieodwracalne przebarwienia strojów kąpielowych. Właściciel parku wodnego nie ponosi odpowiedzialności za przebarwienia na strojach kąpielowych.

1.9 Wstęp do basenu dla dzieci przysługuje wyłącznie dzieciom do lat 6. Osoby dorosłe nie mają prawa wstępu do basenu dla dzieci, chyba że towarzyszą dziecku o wzroście poniżej 100 cm.

1.10 Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub orientacji mają prawo wstępu do basenów wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej.

1.11 Ze względów sanitarnych osoby korzystające z kul, lasek, protez, ortez lub innych pomocy mająprawo wstępu do basenów pod warunkiem pozostawienia rzeczonych pomocy w schowkach lub ich wymiany na pomoce spełniające wymogi sanitarne.

1.12 Zabrania się wstępu do Aquaparku Tatralandia oraz do basenów:
a) osobom z chorobami zagrażającymi zdrowiu pozostałych osób odwiedzających, tj. osobom z gorączką, kaszlem, zapaleniem spojówek, osobom z chorobami zakaźnymi lub budzącymi wstręt, nosicielom bakterii chorobotwórczych przewodu pokarmowego i innych zarazków; 
b) osobom i krewnym osób dotkniętych infekcją zakaźną, które są izolowane od rodziny, osobom z chorobami, którym towarzyszą wysięki, osobom z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele; 
c) osobom z pasożytami, osobom brudnym lub w brudnej odzieży, osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 
d) zwierzętom.

II. Zalecenia dla osób odwiedzających Aquapark Tatralandia

2.1 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są dbać o własne bezpieczeństwo i ochronę, jak również o bezpieczeństwo i ochronę pozostałych osób odwiedzających Aquapark Tatralandia.

2.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są przestrzegać higieny osobistej oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń oraz miejsc, z których korzystają.

2.3 Przed wejściem do basenów osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są dokładnie umyć się z użyciem mydła (nago) w miejscu do tego przeznaczonym (kabiny prysznicowe), a następnie przejść przez brodziki!!!

2.4 Przed wejściem do szatni osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są zdjąć buty i wejść do środka w odpowiednim obuwiu kąpielowym lub boso.

2.5 Przebieralnie we wspólnych szatniach (przebieralnie zewnętrzne) są przeznaczone wyłącznie do rozbierania i ubierania się. Do przechowywania odzieży służą szafki w szatniach zamykanych za pomocą czipu. W razie utraty czipu osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia otrzyma zwrot zawartość szafki wyłącznie pod warunkiem, że udowodni, że rzeczy znajdujące się w szafce do niej należą. Instrukcja obsługi szafek znajduje się na szafkach. Zarządca nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione na skutek niezamknięcia szafki. Dzieci w wieku do 12 lat nie mają prawa do szafki w szatniach.

2.6 Biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w podręcznych sejfach znajdujących się przed wejściem do wspólnych szatni. Opłata za sejf wynosi 4 EUR i jest płatna w kasie. Jeżeli osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia nie pozostawi biżuterii, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych w sejfie, zarządca nie odpowiada za ewentualne szkody, które mogą powstać.

2.7 Przedmioty znalezione na terenie Aquaparku Tatralandia należy przekazywać odpowiedzialnym pracownikom w kasie głównej.

2.8 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do poszanowania urządzeń i wyposażenia znajdującego się w Aquaparku Tatralandia oraz do pokrycia szkód wyrządzonych na majątku zarządcy lub majątku osób trzecich na skutek umyślnego lub wynikającego z niedbałości zachowania.

2.9 Osoby, które nie pływają mogą się kąpać wyłącznie w wyznaczonych częściach basenu.

2.10 Podczas korzystania z atrakcji Aquaparku Tatralandia (zjeżdżalnie, rury, „suche atrakcje“ np. nadmuchiwane atrakcje, rodeo, zamki dla dzieci, drabinki itp.) osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania regulaminu właściwej atrakcji zamieszczonego przy atrakcji, zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zaleceń obsługi. Korzystanie z atrakcji - na własną odpowiedzialność i ryzyko. Przy korzystaniu z atrakcji, które nie są nadzorowane należy przestrzegać regulaminu danej atrakcji; korzystanie z atrakcji na własne ryzyko

2.11 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do przestrzegania zaleceń ratowników i obsługi na terenie całego Aquaparku Tatralandia.

2.12 W przypadku złych warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr) osoby odwiedzające Aquapark Tatralan-dia obowiązane są do opuszczenia basenów z przyczyn bezpieczeństwa.

2.13 W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia nudności osoby odwiedzające obowiązane są wezwać ratownika. Gabinet medyczny znajduje się w pobliżu letnich basenów oraz przy wyjściu z dolnej szatni w kierunku basenów. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione wskutek własnej niedbałości, braku ostrożności lub wskutek nieprzestrzegania zasad regulaminu i/lub regulaminu korzystania z atrakcji oraz poleceń i zakazów umieszczonych na piktogramach.

2.14 Dostęp oraz prędkość połączenia internetowego za pośrednictwem niezabezpieczonej bezpłatnej sieci Wi-Fi na terenie Aquaparku Tatralandia jest ograniczona możliwościami technicznymi i zależy od ogólnej liczby osób odwiedzających Aquapark Tatralandia korzystających w danym momencie z sieci.

III. Zakazy obowiązujące w Aquaparku Tatralandia

W Aquaparku Tatralandia zabrania się:

3.1 Palenie wewnątrz Aquaparku Tatralandia oraz przy basenach. Palenie oznacza również używanie papierosa elektronicznego, waporyzatora, w tym wszelkich bezdymnych urządzeń elektronicznych.

3.2 Zabrania się kąpieli w nieodpowiedniej odzieży, w tym w bieliźnie. Ze względów higienicznych dzieci mogą korzystać z basenu w kostiumach kąpielowych lub nieprzepuszczalnych dziecięcych kostiumach kąpielowych z przylegającą gumką albo w pieluchach basenowych (tzw. kąpieluszkach).

3.3 Noszenia przy sobie ostrych przedmiotów oraz przedmiotów ze szkła, które mogą się rozbić i spowodować skaleczenia, wnoszenia substancji niebezpiecznych, chemicznych i wybuchowych.

3.4 Wchodzenia do basenu oraz korzystania z atrakcji, zjeżdżalni z gumą do żucia w ustach.

3.5 Wnoszenia do basenów kół nadmuchiwanych i innych przedmiotów nadmuchiwanych, płetw oraz piłek tenisowych. Dozwolone są jedynie rękawki nadmuchiwane i okulary pływackie.

3.6 Krzyków, gwizdania, biegania po przejściach wokół basenów oraz po mokrych nawierzchniach, hałasowania, zakłócania spokoju innym osobom odwiedzającym Aquapark Tatralandia, zanurzania i popychania osób trzecich, wyprzedzania się podczas korzystania z atrakcji.

3.7 Pływania w miejscach zjazdów z atrakcji i zjeżdżalni.

3.8 Skakania do basenów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

3.9 Zanieczyszczania wody oraz terenu Aquaparku Tatralandia przez plucie na podłogę, do basenów, sikanie do basenów, wyrzucanie śmieci w innych miejscach niż przeznaczone do tego celu oraz zanieczyszczania terenu Aquaparku Tatralandia.

3.10 Samowolnego przemieszczania leżaków, stołów, krzeseł, wyposażenia oraz rozkładania mebli. Niszczenia wyposażenia i sprzętu oraz marnowania wody.

3.11 Prania bielizny i mycia się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

3.12 Żądania od ratowników i obsługi usług niezgodnych z regulaminem.

3.13 Wstępu do pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi, pomieszczeń oznakowanych zakazem wstępu oraz do pomieszczeń przeznaczonych dla płci przeciwnej.

3.14 Nieuzasadnionego wzywania pomocy.

3.15 Wnoszenia własnej żywności na teren Aquaparku Tatralandia.

IV. Wydalenie z Aquaparku Tatralandia

4.1 Z Aquparku Tatralandia może zostać wydalona osoba, która pomimo ostrzeżenia przez pracownika zarządcy nie przestrzega zaleceń lub regulaminu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoba, która swoim nieodpowiednim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w Aquparku Tatralandia lub zanieczyszcza teren Aquparku Tatralandia. Osobie wydalonej z Aquparku Tatralandia nie przysługuje zwrot opłaty za wstęp ani jej proporcjonalnej części.

4.2 Zarządca ma prawo i obowiązek wydalić z Aquparku Tatralandia osoby z gorączką, kaszlem, zapaleniem spojówek, osoby z chorobami zakaźnymi lub budzącymi wstręt, nosicieli bakterii chorobotwórczych przewodu pokarmowego i innych zarazków; osoby oraz krewnych osób z infekcją zakaźną, które są izolowane od rodziny, osoby z chorobami, którym towarzyszą wysięki, osoby z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele.

4.3 Jeżeli w powyższej sytuacji osoba odwiedzająca Aqupark Tatralandia na wezwanie obsługi nie podporządkuje się dobrowolnie decyzji zarządcy i nie opuści Aquparku Tatralandia, zarządca może zwrócić się o interwencję do ochrony lub straży miejskiej.

V. Atrakcje i animacje w Aquaparku Tatralandia

5.1 Korzystanie ze wszystkich atrakcji w Aquaparku (Aquapark i Tatrapolis - zjeżdżalnie, rury, „suche atrakcje“ np. nadmuchiwane atrakcje, rodeo, zamki dla dzieci, drabinki itp.) oraz udział w programach animacyjnych - na własną odpowiedzialność. Podczas korzystania z atrakcji oraz udziału w programach animacyjnych osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń obsługi i animatorów.

5.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia korzystające z atrakcji obowiązane są zachować szczególną ostrożność i uwagę, używać odpowiedniego stroju pływackiego oraz nie wchodzić na atrakcje z boku lub od dołu.

 

Rura/zjeżdżalniaMin. wzrostMaks. waga
Delphinod 100 cmmaks. 290 kg
4Family od 100 cmmaks. 270 kg

Boomerang Raft Ramp

od 120 cmmaks. 180 kg
Crazy River od 120 cmmaks. 110 kg
Kamikadzeod 120 cmmaks. 110 kg
Roller Coasterod 120 cm maks. 2x 90 kg / maks. 3x 70 kg
Black Holeod 130 cmmaks. 110 kg
Anakondaod 120 cm, w towarzystwie rodzica od 90 cmmaks. 110 kg
Double Bubble od 140 cm, w towarzystwie rodzica od 120 cmmaks. 180 kg
Niagaraod 130 cmbez ograniczeń
Triple Splashod 140 cmzgodnie z zaleceniami obsługi
Double Fallod 140 cmmaks. 110 kg
Free Fallod 140 cm maks. 110 kg
Twisterod 120 cmmaks. 110 kg
Little Niagaraod 130 cm do 150 cmmaks. 50 kg
Banana Fun od 120 cm, w towarzystwie rodzica od 90 cm maks. 2x 90 kg / maks. 3x 70 kg
Black Magicod 120 cm maks. 180 kg
Rapidood 120 cm maks. 110 kg
Monkey Slide od 120 cmmaks. 110 kg
Jungle Raftod 120 cm, w towarzystwie rodzica od 90 cmmaks. 180 kg
Black & Whiteod 120 cmmaks. 180 kg
Tornadood 120 cmmaks. 180 kg
Triood 120 cm maks. 260 kg


VI. Surf Waves Tatralandia

6.1. Godziny otwarcia kompleksu Surf Waves Tatralandia są na www.tatralandia.sk/pl/info/tatralandia/godziny-otwarcia/

6.2 Wstęp do strefy surfingowej dla dzieci od lat 6 (min 25 kg), wstęp na ponton surfingowy również dla dzieci od lat 4 (min 12 kg), jednak wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej (powyżej lat 18), która przez cały czas korzystania z atrakcji jest odpowiedzialna za dziecko.

6.3 Wstęp do kompleksu Surf Waves Tatralandia jest jednorazowy i trwa 20 minut, ewentualnie w przypadku rezerwacji na wykupiony czas zgodnie z warunkami rezerwacji. Przy rezerwacji z określeniem dokładnych godzin należy przestrzegać czasu określonego w rezerwacji. W przypadku spóźnienia zarządzający nie gwarantuje możliwości skorzystania z atrakcji.

6.4 Od czasu wejścia oraz podczas korzystania z atrakcji odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu dla odwiedzających oraz stosowania się do poleceń personelu.

6.5 Podczas korzystania z atrakcji odwiedzający jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, używania odpowiedniej odzieży pływackiej i nie wchodzenia na tor w czasie, gdy korzysta z niego inna osoba.

6.6 Zabrania się także wnoszenia na tor ostrych przedmiotów. Biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w podręcznych sejfach.

6.7 Zabrania się wchodzenia na tor z gumą do żucia i bez deski surfingowej.

6.8 Z kompleksu Surf Waves Tatralandia odwiedzający może zostać wyproszony bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp lub jej proporcjonalnej części, jeśli pomimo uprzedniego ostrzeżenia nie stosuje się do poleceń personelu lub nie przestrzega zasad regulaminu, znajduje się pod wpływem substancji odurzających albo swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych odwiedzających.

VII. Saunowy Świat Celtów

7.1 Saunowy Świat Celtów to kompleks z 21 saunami i zabiegami oraz kąpielami parowymi, wodnymi i połączonymi z masażem. Jest to przestrzeń wspólna dla kobiet i mężczyzn. W godzinach otwarcia zezwala się na wstęp dzieciom powyżej lat 12 w towarzystwie osoby powyżej lat 18. Wejście do Saunowego Świata Celtów dla dzieci w wieku od 6 lat jest możliwe podczas godzin otwarcia sauny w towarzystwie osoby powyżej 18 lat przez maksymalnie 3 godziny.

7.2 Saunowy Świat Celtów to strefa bez stroju kąpielowego. Każdy osoba odwiedzająca otrzymuje przy wejściu ręcznik balneo.

7.3 Wstęp do basenów chłodzących i jacuzzi w Saunowym Świecie Celtów bez strojów kąpielowych i ręczników balneo.

7.4 Jednorazowy wstęp do Saunowego Świata Celtów może trwać maks. trzy (3) godziny. Po wyjściu (przerwaniu zabiegów) osoba odwiedzająca nie ma prawa powrotu do Saunowego Świata Celtów.

7.5 Podczas wizyty w Saunowym Świecie Celtów należy przestrzegać regulaminu oraz zaleceń obsługi.

7.6 Osoby odwiedzające obowiązane są do zachowania ciszy i spokoju oraz niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innym odwiedzającym.

7.7 Zabrania się wnoszenia do Saunowego Świata Celtów przedmiotów ze szkła, z wyjątkiem usługi „Prosecco Vital“ – wino musujące (bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu) zakupionej w Saunowym Świecie Celtów. „Prosecco Vital“ można spożywać wyłącznie w jacuzzi „Kąpiel Słoneczna“ znajdującym się na kamiennym tarasie niedaleko Biosauny. „Prosecco Vital“ nie można spożywać w innych częściach Saunowego Świata Celtów. Zabrania się wnoszenia własnych napojów alkoholowych do Saunowego Świata Celtów

7.8 Zabrania się wstępu do Saunowego Świata Celtów osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Personel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi „Prosecco Vital“ osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

VIII. Postanowienia ogólne

8.1 Zasady przetwarzania danych osobowych
Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych TMR Group i są opublikowane na stronie www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

IX. Postanowienia ogólne

9.1 Regulamin jest wiążący dla wszystkich osób odwiedzających Aquapark Tatralandia oraz pracowników zarządcy.

9.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów, znaków ostrzegawczych oraz ostrzeżeń zamieszczonych na tablicach informacyjnych, a także innych ostrzeżeń i zaleceń. Zabrania się ich niszczenia, uszkadzania i usuwania.

9.3 Osoby odwiedzające Aqupark Tatralandia obowiązane są opuścić jego teren przed zamknięciem.

9.4 Ewentualne życzenia, zapytania, uwagi oraz skargi można składać na piśmie w księdze reklamacyjnej znajdującej się w Infocentre, lub w kasie głównej lub zgłaszać ustnie managerowi systemu kasowego.

9.5 Jeśli odwiedzający - konsument, będący osobą fizyczną, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie przedmiotu swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki zarządzający jako sprzedający rozpatrzył jego reklamację lub przypuszcza, że zarządzający naruszył jego prawa, ma prawo zwrócić się do zarządzającego jako sprzedającego z wnioskiem o naprawę. Jeśli zgodnie z poprzednim zdaniem zarządzający odpowie na wniosek odwiedzającego negatywnie lub nie odpowie na wniosek w terminie 30 dni od daty jego wysłania przez odwiedzającego, odwiedzający ma prawo wszcząć alternatywną procedurę rozstrzygania sporów u podmiotu zapewniającego alternatywną procedurę rozstrzygania sporów w rozumieniu § 12 ustawy Dz. U. Nr 391/2015 o alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. Właściwym podmiotem zapewniającym alternatywną procedurę rozstrzygania sporów z zarządzającym występującym w charakterze sprzedającego jest a) Słowacka Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia), z którą można się w tym celu skontaktować pod adresem: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, lub drogą elektroniczną na ars@soi.sk albo adr@soi.sk bądź b) inna właściwa upoważniona osoba prawna wpisana na listę podmiotów zapewniających alternatywną procedurę rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista upoważnionych podmiotów jest dostępna na stronie www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov/146987s), przy czym klient ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów zapewniających alternatywną procedurę rozstrzygania sporów się zwróci. W celu złożenia wniosku o wszczęcie alternatywnej procedury rozstrzygania sporu konsumenckiego odwiedzający może skorzystać z platformy alternatywnej procedury rozstrzygania sporów on-line, która jest dostępna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Więcej informacji o alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich można uzyskać na stronie Słowackiej Inspekcji Handlowej.

9.6 W przypadku utraty czipu obowiązującego przez jeden dzień na terenie Aquaparku Tatralandia naliczana jest opłata w wysokości 70 EUR, a w przypadku przedstawienia paragonu kasowego potwierdzającego uregulowanie debetu naliczana jest opłata w wysokości 10 EUR. W przypadku utraty całosezonowego karnetu zakupionego za pośrednictwem Gopass, którego nośnikiem jest karta Gopass, naliczana jest opłata w wysokości 2 EUR za wystawienie nowej karty Gopass.

9.7 Każda osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia przy wyjściu z aquaparku ma obowiązek zwrócić w kasie bransoletkę z elektronicznym chipem i pokryć opłatę za dodatkowe usługi i atrakcje, jedzenie i napoje oraz inne usługi płatne, z których korzystała podczas pobytu w Aquaparku Tatralandia i Tatrapolis na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego. Jeśli osoba odwiedzająca przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia nie uiści w kasie opłaty za dodatkowe usługi i atrakcje, jedzenie i napoje oraz inne usługi płatne zarejestrowane za pomocą bransoletki z elektronicznym chipem, z których korzystała podczas pobytu w Aquaparku Tatralandia i Tatrapolis na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, stanowi to naruszenie Regulaminu. Zarządzający ma prawo dochodzić zapłaty za wykorzystane usługi. W celu identyfikacji osoby, która odwiedziła Aquapark Tatralandia i nie dokonała płatności za wykorzystane usługi zostaną wykorzystane dane osobowe przekazane w ramach programu GOPASS, które są przetwarzane zgodnie z §10 ust. 3 lit. b) Ustawy.

9.8 Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Aqauparku Tatralandia kolejnym osobom odwiedzającym w przypadku osiągnięcia maksymalnego obłożenia Aquaparku

9.9 W przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak burza lub wichura, osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są ze względów bezpieczeństwa do opuszczenia basenów. Jeśli osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia zdecyduje się opuścić Aquapark Tatralandia przed upływem czasu ważności biletu, zarządca nie jest obowiązany do zwrotu opłaty za bilet wstępu ani świadczenia innej rekompensaty.

9.10 W przypadku złych warunków pogodowych takich jak deszcz, burza, wichura, ciemność, mgła, ograniczona widoczność oraz z przyczyn technicznych, zarządca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia poszczególnych atrakcji w Aquaparku Tatralandia (np. Summer City, obiekty sportowe, zjeżdżalnie, rury, baseny, bufety, restauracje itd.). W związku z powyższym zarządca nie jest obowiązany do zwrotu opłaty za bilet wstępu ani świadczenia innej rekompensaty.

9.11 Zarządca nie odpowiada za rzeczy osobiste zgubione na terenie Aquaparku Tatralandia lub podczas kor zystania z atrakcji. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego wydania.

Data wydania: 28.6.2018

Zarządca: Tatry mountain resorts a.s., siedziba: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Słowacja, REGON: 31 560 636, wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Žilina, wydział: Sa, pozycja nr 62/L.
Aktualne informacje i działania w aquaparkach.

INFO