Pirátska hra

interaktívna online hra v Tatralandii


Výhercovia súťaže:

KATEGÓRIA VLÁDCA MORÍ:
2- nocový pobyt v Holiday Village Tatralandia pre 4 osoby so vstupom do vodného parku -
získava DULKA_Z 

KATEGÓRIA KORZÁR:
2x zimná aquasezónka do liptovských vodných parkov
- Tatralandia + Bešeňová - poputuje pre Petru O.

KATEGÓRIA NÁMORNÍK:
- bez výhercu

 

Výhercovia boli kontaktovaní správou

Zapojte sa do veľkej letnej súťaže v Tatralandii a vyhrajte skvelé ceny pre celú rodinu!


Zažite dobrodružstvo na rodinnom úúúlete a zahrajte sa novú hru Piráti z Tatralandie na mobile. Podľa toho aký úspešný budete získate dekrétNámorníka, Korzára alebo Vládcu morí, s ktorým sa môžete zapojiť do súťaže. Zdieľajte získaný dekrét na instagrame s označeným hashtagom #PiratiTatralandiaa budete zaradený do žrebovania o lákavé ceny. Hlavnou výhrou je 2- nocový pobyt v Holiday Village Tatralandia s neobmedzenými vstupmi do vodného parku pre štyri osoby.
Zapojiť sa do súťaže je jednoduché:

 • stiahnite si aplikáciu online hry - Liptov Play - piráti z Tatralandie do svojho mobilu
 • za každé úspešne dokončienie hry Liptov PLAY – Piráti z Tatralandie, získate dekrét (úroveň dekrétu závisí od počtu správnych odpovedí)
 • na svojom instagrame vyzdieľajte získaný dekrét s označeným hashtagom #PiratiTatralandia
 • v prípade ak ste Tatralandiu navštívili viackrát, môžete vyzdieľať viacero dekrétov, ktoré získate. Čím viac dekrétov tým je väčšia vaša šanca na výhru.
 • žrebovanie výhier bude z každej úrovne dekrétov:
  • dekrét Námorník - výhra - 4x Celodenný vstup AquaTicket
  • dekrét Korzár - výhra - 2x zimná Aqua Sezónka do vodných parkov Tatralandia a Bešeňová
  • dekrét Vládca morí - výhra - 2-nocový pobyt v Holiday Village Tatralandia pre 4 osoby s neobmedzeným vstupom do vodného parku
 • Dekréty môžete zdielať do 23.8.2022
 • Žrebovanie z dekrétov bude dňa 24.8.2022


Štatút súťaže

Tento štatút letnej súťaže „Letná pirátska súťaž Tatralandie“ (ďalej len „Štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

Organizátor súťaže

 • Organizátorom letnej súťaže „Letná pirátska súťaž Tatralandie " (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:     31 560 636, zapísaná       v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina oddiel: Sa , vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).
 • Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia Vodného parku Tatralandia,  ktorá bude prebiehať v termíne 11.7.2022 - 23.8.2022 (do 20:00 hod.)
 • Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.


Podmienky účasti v Súťaži

• Súťažiacim môže byť osoba vo veku do 99 rokov, ak splní pravidlá súťaže a s účasťou v Súťaži vyslovil súhlas, v prípade osoby do 18.roku života jeho zákonný zástupca (ďalej len „Súťažiaci“)
• Zúčastniť sa môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Poľskej republiky a v instagramovej súťaži „Letná pirátska súťaž Tatralandie" vyzdieľa Dekrét s označením hashtagmi #PiratiTatralandia (ďalej len „Súťažiaci“).
• Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).
• V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.
• Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia uverejniť alebo neuverejniť fotografiu s Dekrétom do súťaže a v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Súťažiaceho, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb alebo ktorý porušuje tento Štatút alebo pravidlá Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia Štatútu alebo použitia neregulárnych postupov.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 11.7.2022 do 23.8.2022 (do 20:00 hod) vrátane. Víťazi budú kontaktovaní na druhý deň  skončenia trvania Súťaže, t.j. dňa 23.8.2022 najneskôr do 23:00 hod.
 
Pravidlá súťaže

 • Každý súťažiaci si do svojho mobilného zariadenia stiahne aplikáciu hry Liptov PLAY  a hru  Piráti z Tatralandie, 
 • pri návšteve Tatralnadie si zahrá hru a správne odpovie na otázky z aplikácie 
 • po automatickom vyhodnotení hry, a zadaní svojej e-mailovej adresy dostane na e-mail dekrét o absolvovaní hry
 • podľa počtu správnych odpovedí získate dekrét Námorníka, Korzára alebo Vládcu morí
 • dekrét následne vyzdielate na Instagrame s hashtagom #PiratiTatralandia a budete zaradení do žrebovania, ktoré sa uskutoční 24.8.2022
 • Výhercovia cien budú oslovení správou, e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že výherca na správu o výhre v Súťaži neodpovie Organizátorovi do 5 pracovných dní odo dňa odoslania správy o výhre, výhra prepadá v prospech vybraného náhradníka.

Výhry v súťaži

 • výhry v súťaži sú nasledovné:
 1. cena pre súťažiaceho vyžrebovaného z vyzdieľaných dekrétov Vládcov morí - 2-nocový pobyt v hoteli Holiday Village Tatralandia so vstupom do vodného parku Tatralandia pre 4 osoby 
 2. cena pre súťažiaceho vyžrebovaného zo zdieľaných dekrétov Korzárov -  2x zimná Aqua sezónka do Tatralandie a Bešeňovej  
 3. cena pre súťažiaceho vyžrebovaného zo zdieľaných dekrétov Námorníkov - 4x celodenný vstup Aqua Ticket do Tatralandie 
 • Pre uplatnenie si výhry musí výherca  ohlásiť plánované využitie vstupov vo vodného parku Tatralandia Organizátorovi aspoň 2 pracovných dní vopred pred dňom, kedy má záujem výhry využiť. Pre uplatnenie výhry 1.ceny, musí výherca svoj pobyt rezervovať - min. 5 dní pred dňom kedy má záujem výhru využiť. V prípade, ak sú naplnené ubytovanie kapacity, nemusí byť výhercovy požadovaný termín využitia potvrdený, ale bude mu navrhnutý iný termín.
 • V prípade, že víťaz výhru nevyužije v termíne do 23.12.2022, možnosť využitia výhry prepadá a po márnom uplynutí termínu nie je využitie výhry nárokovateľné a výherca nemá právo ani na akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.
 • Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.
 • Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Spracúvanie osobných údajov

 • Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Súťažiacich v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

Osobitné ustanovenia

 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Záverečné ustanovenia

 • Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke www.tatralandia.sk
 • Neznalosť ustanovení tohto Štatútu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
 • Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas so Štatútom a pravidlami Súťaže. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.
 • Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Instagram nemá so Súťažou nič spoločné, neorganizuje ju ani ju žiadnym spôsobom nepropaguje ani nesponzoruje.
 • Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Instagram nemá voči súťažiacim súťaže žiadne záväzky.
 • Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky. Pravidlá sú zverejnené na web stránke www.tatralandia.sk 

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.7.2022
 


Táto aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.