Halloweenska súťaž

Súťaž pre deti o rodinný vstup do Tatralandie!


Pozor, pozor – máme súťaž pre deti o rodinný vstup do Tatralandie! 

Predlžujúce večery a školské prázdniny využite na to, aby ste vyrobili krásnu dekoráciu na tému Halloween (nakreslený obrázok, vyrezanú tekvičku - kreativite sa medze nekladú). Keď sa s nami o svoje dielko podelíte, môžete vyhrať pre seba a svoju rodinu celodenné vstupy do Tatralandie.


Zapojiť sa do súťaže je jednoduché: 

  1. dones, alebo nám pošli mailom na info@tatralandia.sk alebo do správy na FB foto svojho kreatívneho halloweenskeho dielka (vyrezávaná tekvica, šarkan, gaštanové figúrky, nakreslený obrázok - fantázii sa medze nekladú)
  2. foto umiestnime do tohto albumu v našom FB profile
  3. ktorá fotka dostane najviac LIKEs vyhráva 4 celodenné vstupenky do Tatralandie
  4. tak neváhajte a posielajte svoje dielka - súťaž končí 2.11.2021


Tento štatút „Halloweenskej súťaže o rodinný vstup do Tatralandie“ (ďalej len „Štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

Organizátor súťaže

• Organizátorom súťaže „Halloweenskej súťaže o rodinný vstup do Tatralandie“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).

• Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia vodného parku Tatralandia a halloweenskeho eventu Bosorácky bál, ktorý bude prebiehať v termíne 29.10.2021 - 01.11.2021.

• Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

Podmienky účasti v Súťaži

• Súťažiacim môže byť dieťa vo veku do 15 rokov, ak splní pravidlá súťaže a jeho zákonný zástupca s účasťou v Súťaži vyslovil súhlas (ďalej len „Súťažiaci“).

• Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

• V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

• Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Súťažiaceho, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb alebo ktorý porušuje tento Štatút alebo pravidlá Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia Štatútu alebo použitia neregulárnych postupov.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 20.10.2021 do 02.11.2021 vrátane. Víťaz bude kontaktovaný v deň nasledujúci po dni skončenia trvania Súťaže, t.j. dňa 03.11.2021.

 

Pravidlá súťaže

• Každý Súťažiaci bude mať možnosť poslať elektronicky správou na Facebooku, e-mailom na info@tatralandia.sk alebo doniesť osobne svoje výtvarné dielo na tému Halloween s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail resp. tel. číslo) do Klientského centra vo vodnom parku Tatralandia.

• Elektronicky poslané fotografie alebo videá budú zverejnené v albume "Halloweenska súťaž" na Facebookovom profile vodného parku Tatralandia (www.facebook.com/tatralandia.sk/). Osobne prinesené výtvory budú vystavené v priestoroch hlavného vstupu do vodného parku Tatralandia a priebežne budú Organizátorom vyfotené a umiestnené elektronicky v uvedenom albume na facebookovom profile vodného parku Tatralandia (www.facebook.com/tatralandia.sk/).

• Výhercom súťaže sa stane ten Súťažiaci, ktorého dielo získa pri svojej fotke najviac like-ov na Facebooku od Účastníkov. V prípade rovnakého počtu like-ov o víťazovi rozhodne odborná porota zložená z nepárneho počtu členov určených Organizátorom hlasovaním.

• Každý Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže iba raz s jedným výtvarným dielom.

• Výhercovia cien budú oslovení správou, e-mailom alebo telefonicky.

• V prípade, že výherca na správu o výhre v Súťaži neodpovie Organizátorovi do 5 pracovných dní odo dňa odoslania správy o výhre, výhra prepadá v prospech vybraného náhradníka.

• Odoslaním fotografie výtvarného diela elektronicky alebo odovzdaním osobne v Klientskom centre Tatralandia súťažiaci so súhlasom svojho zákonného zástupcu vyjadruje svoj súhlas s využitím fotografie výtvarného diela Organizátorom na marketingové účely, a to v elektronickej aj printovej podobe, pričom Organizátorv využije výtvarné dielo v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, ako aj ochranu práv autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

Výhra v súťaži

• Výhrou je celodenný vstup do vodného parku Tatralandia typu Aqua Ticket pre maximálne 4 osoby s ľubovoľným termínom využitia, najneskôr však do 22.06.2022.

• Pre uplatnenie si výhry musí výherca prostredníctvom svojho zákonného zástupcu ohlásiť plánované využitie vstupov vo vodného parku Tatralandia Organizátorovi aspoň 2 pracovné dni vopred pre dňom, kedy má záujem výhry využiť.

• V prípade, že víťaz výhru nevyužije v termíne do 22.06.2022, možnosť využitia výhry prepadá a po márnom uplynutí termínu nie je využitie výhry nárokovateľné a výherca nemá právo ani na akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

• Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.

• Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Spracúvanie osobných údajov

• Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Súťažiacich v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

• Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

Osobitné ustanovenia

• Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Záverečné ustanovenia

• Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke tatralandia.sk.

• Neznalosť ustanovení tohto Štatútu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

• Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas so Štatútom a pravidlami Súťaže. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

• Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Facebook nemá so Súťažou nič spoločné, neorganizuje ju ani ju žiadnym spôsobom nepropaguje ani nesponzoruje.

• Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Facebook nemá voči súťažiacim súťaže žiadne záväzky.

• Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky. Pravidlá sú zverejnené na web stránke www.tatralandia.sk

 

V Demänovskej Doline, dňa 20.10.2021
Tatry mountain resorts, a.s.

 

Vážení návštevníci, Tatralandia je otvorená od 19.1.2022 v režime OP. Tešíme sa na vás.