PODMIENKY A PRAVIDLÁ AKCIE „1+1“

 

1.      Tieto podmienky a pravidlá akcie „1+1“ vydané spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „spoločnosť TMR“ alebo len „prevádzkovateľ“), upravujú postup pri poskytovaní a využívaní poukážiek a s tým súvisiacich bezplatných jednodňových lístkov v rámci akcie „1+1“ a otázok s tým súvisiacich.

2.      Prevádzkovateľ zákazníkovi pri kúpe nezľavneného celodenného lístka na vstup do Aquaparku Tatralandia  typu FUN PACKET, a to:

2.1      FUN PACKET DOSPELÝ, alebo

2.2      FUN PACKET ŠTUDENT, ZŤP, SENIOR, alebo

2.3      FUN PACKET DIEŤA DO 140 CM, alebo

2.4      FUN PACKET RODINNÝ LÍSTOK

(ďalej lístky pod bodom 2.1 až 2.4 len ako „lístok FUN PACKET“),

poskytne ku každému jednému (1) zakúpenému lístku FUN PACKET pri ktorých zákazníkovi vzniká nárok na zľavnený lístok na vstup do Aquaparku Tatralandia), poukážku na výmenu za lístok oprávňujúci jeho držiteľa na jeden (1) celodenný jednodňový bezplatný vstup do Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika, (ďalej len „poukážka“), prevádzkovaného spoločnosťou ŽS REAL a.s., so sídlom Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Česká republika, IČO: 253 34 271  (ďalen len „spoločnosť ŽS REAL, a.s.“).

3.      Poukážku je možné obdržať ku každému jednému (1) zakúpenému lístku FUN PACKET zaplatenému v termíne od 07.07.2014 (vrátane) do 22.08.2014 (vrátane) alebo do vyčerpania počtu poukážok určeného prevádzkovateľom. Na získanie poukážky nie je právny nárok a nie je možné ho vymáhať.

4.      Zákazník je oprávnený a zároveň povinný (pokiaľ má záujem využiť poukážku na výmenu za celodenný jednodňový bezplatný vstup do Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika (ďalej len „celodenný jednodňový lístok“)) vymeniť poukážku za celodenný jednodňový lístok výlučne v deň zakúpenia lístka alebo lístkov FUN PACKET oprávňujúceho zákazníka na získanie poukážky, a to počas prevádzkových hodín Aquaparku Tatralandia, v niektorej z nasledovných prevádzkarni Aquaparku Tatralandia:

4.1      Exit Shop (nachádzajúci sa pri pokladniach pri hornom vstupe do Aquaparku Tatralandia),

4.2      Beach Shop (nachádzajúci sa pri reštaurácii Medrano),

4.3      U vchodu (nachádzajúci sa pri pokladniach pri dolnom vstupe do Aquaparku Tatralandia),

4.4      Shop (nachádzajúci sa vo Fun Parku).

Výmenu poukážky za celodenný jednodňový lístok nie je možné realizovať dodatočne. Po uplynutí dňa, v ktorom je možné vymeniť poukážku za celodenný jednodňový lístok, nemá zákazník právo na výmenu poukážky, ani na žiadnu inú finančnú či nefinančnú náhradu alebo plnenie.

Zákazník berie na vedomie, že správne vyplnená a uplatnená poukážka podľa vyššie uvedených pravidiel ho oprávňuje výhradne na voľný vstup do vodného světa prevádzkovateľa. V prípade záujmu zákazníka o vstup do vitálního saunového světa, alebo v prípade záujmu o akúkoľvek ďalšiu proceduru či službu poskytovanú prevádzkovateľom, sa jedná o služby poskytované za úhradu podľa platného cenníku prevádzkovateľa, zákazník je teda povinný tieto služby uhradiť. Rozsah ďalších služieb závisí na aktuálnej volnej kapacite.

5.      Pri výmene poukážky za celodenný jednodňový lístok je zákazník povinný predložiť zamestnancovi prevádzkovateľa lístok FUN PACKET, pokladničný doklad o zakúpení lístka FUN PACKET a poukážku a je povinný vyplniť formulár, ktorý mu zamestnanec prevádzkovateľa poskytne, s uvedením mena, priezviska, e-mailovej adresy a vlastnoručného podpisu. Za deti a mladistvých vyplní formulár ich zákonný zástupca.

6.      Celodenný jednodňový lístok je možné využiť v Aqualande Moravia Pasohlávky, Česká republika výlučne na jeden (1) jednodňový celodenný vstup do Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika, výlučne v termíne od 01.10.2014 do 30.11.2014 počas prevádzkových hodín Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika (dostupných na internetovej stránke www.aqualand-moravia.cz).

7.      Pri využití celodenného jednodňového lístka, t.j. na využitie vstupu do Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika s použitím celodenného jednodňového lístka, je zákazník povinný predložiť vyplnený formulár (celodenný jednodňový lístok) s poradovým číslom a preukaz totožnosti (pri deťoch do 15 rokov veku preukaz poistenca). Celodenný jednodňový lístok je neprenosný. Nemôže ho využiť iná osoba ako je osoba, ktorej údaje sú uvedené vo formulári (celodennom jednodňovom lístku).

8.      Pri nevyužití celodenného jednodňového lístka zákazníkom v stanovenom termíne z akéhoľvek objektívneho či subjektívneho dôvodu, t.j. po márnom uplynutí určenej doby, nie je možné celodenný jednodňový lístok využiť a zákazník nemá nárok na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo plnenie.

9.      Pokiaľ zákazník pri využívaní celodenného jednodňového lístka v Aqualande Moravia Pasohlávky, Česká republika, nemôže z akýchkoľvek subjektívnych či objektívnych dôvodov zotrvať v Aqualande Moravia Pasohlávky, Česká republika, počas prevádzkových hodín, t.j. pri predčasnom opustení Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika, nemá nárok na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo plnenie.

10.    V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia poukážky alebo celodenného jednodňového lístka alebo v prípade jeho zneužitia (t.j. použitia inou osobou ako je osoba, ktorej údaje sú uvedené vo formulári (celodennom jednodňovom lístku) nemá zákazník nárok na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo plnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly neprenosnosti celodenného jednodňového lístka a v prípade zistenia jeho zneužitia, právo odoprieť zákazníkovi využitie služby celodenného jednodňového lístka alebo ukončenie využitia služby celodenného jednodňového lístka bez akejkoľvek finančnej či nefinančnej náhrady alebo plnenia.

11.    Poskytovanie služieb spoločnosťou TMR a spoločnosťou ŽS REAL sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Poskytovanie služieb spoločnosťou TMR sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.    Zákazník berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté pri výmene poukážky za celodenný jednodňový lístok v rozsahu meno, priezvisko sa prevádzkovateľom spracúvajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

13.    Obdržaním poukážky a/alebo výmenou poukážky za celodenný jednodňový lístok a využitím celodenného jednodňového lístka sa zákazník zaväzuje dodržiavať pokyny povereného zamestnanca prevádzkovateľa, všeobecné obchodné podmienky, tieto  obchodné podmienky, osobitné obchodné podmienky platné pre jednotlivé druhy služieb, všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovaných služieb a návštevný poriadok Aquaparku Tatralandia a Aqualandu Moravia Pasohlávky, Česká republika.   

14.    Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania poukážky alebo celodenného jednodňového lístka na reklamné či propagačné účely. Poukážku alebo celodenný jednodňový lístok nie je možné využívať na podniateľskú či inú zárobkovú činnosť.

15.    Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.07.2014 a sú platné a účinné počas trvania akcie „1+1“, t.j. do 30.11.2014 vrátane. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie a využívanie poukážok a celodenných jednodňových lístkov počas akcie „1+1“ v Aquaparku Tatralandia prevádzkovanom spoločnosťou TMR a Aqualande Moravia prevádzkovanom spoločnosťou ŽS REAL, a.s.. Ak ustanovenia týchto obchodných podmienok obsahujú odlišnú úpravu ako všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa jednotlivých služieb poskytovaných spoločnosťou TMR v Aquaparku Tatralandia alebo spoločnosťou ŽS REAL, a.s. v Aqualande Moravia (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“), sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok a tieto obchodné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. V rozsahu, v akom sa ustanovenia  všeobecných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto obchodných podmienok, sú rozhodujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok. 

 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Zákazník pri poskytovaní osobných údajov zároveň svojím podpisom na formulári (celodennom jednodňovom lístku) udeľuje prevádzkovateľovi v zmysle § 11 ods. 1 Zákona súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na formulári (celodennom jednodňovom lístku) dobrovoľne poskytnutých pri vyplnení formulára (celodenného jednodňového lístka), a to pre účely poštového styku a inej komunikácie a na marketingové účely, a aby tieto údaje prevádzkovateľ poskytoval aj svojím obchodným partnerom, vrátane spoločnosti ŽS REAL, a.s., ako aj v rámci programu GO PASS (www.gopass.sk), na marketingové účely. Zákazník zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu existencie zmluvného (obdobného) vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a tento súhlas môže zákazník kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Zákazník svojím podpisom na formulári (celodennom jednodňovom lístku) zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Zákazník zároveň poskytnutím e-mailovej adresy a podpisom udeľuje súhlas po dobu existencie zmluvného (obdobného) vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodnými partnermi, vrátane spoločnosti ŽS REAL, a.s., a programom GO PASS (www.gopass.sk), pričom zákazník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla alebo online kliknutím na link „zrušiť odoberanie newsletteru“ priamo v newslettri.