Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej spolu len „Aquapark Tatralandia“). Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu Aquaparku Tatralandia s týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do Aquaparku Tatralandia a/alebo oprávneným vstupom do Aquaparku Tatralandia návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokynu zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny v Aquaparku Tatralandia sú nadradené všeobecným pokynom.

I. Vstup do Aquaparku Tatralandia / bazénov

1.1 Vstup do Aquaparku Tatralandia je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou čipom (náramkové hodinky s elektronickým čipom). Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne.

1.2 Prevádzková doba Aquaparku Tatralandia je denne od 10.00 hod. do 21.00 hod. mimo letnej sezóny, od 10.00 hod. do 21.00 hod. počas zimnej sezóny a od 09.00 hod. do 21.00 hod. počas letnej sezóny Aquaparku Tatralandia vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkovej doby Aquaparku Tatralandia, Zmeny prevádzkovej doby vrátane trvania letnej sezóny sú uvedené na stránke www.tatralandia.sk/info/tatralandia/otvaracia-doba/ a na vstupných dverách hlavnej pokladne Aquaparku Tatralandia. Prevádzková doba jednotlivých atrakcií je stanovená prevádzkovateľom a je uvedená pri jednotlivých atrakciách. Posledný vstup do Aquaparku Tatralandia je možný najneskôr 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.

1.3 Deti do 12 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu v Aquaparku Tatralandia zodpovedný za dieťa a nesmie nechať počas pobytu v Aquaparku Tatralandia dieťa do 12 rokov samé bez dozoru.

1.4 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronický čipom, ktorý oprávňuje návštevníka k vstupu do Aquaparku Tatralandia a čerpaniu služieb v Aquaparku Tatralandia a je tiež prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za stravovacie a doplnkové služby v Aquaparku Tatralandia. Každý čip má finančný limit na konzumné a ostatné služby v Aquaparku Tatralandia v celkovej hodnote 70 EUR, z toho 60 € určených na konzumné a 10 € poplatok za stratu čipu. Všetky doplatky naťažené na čipe sa uhrádzajú pri odchode z Aquaparku Tatralandia v pokladniach. V prípade, ak počas pobytu návštevník vyčerpá celú výšku finančného kreditu, je možné si dobiť kredit v doplatkových pokladniach alebo v pokladniach na výstupe. Po zaplatení doplatkov sa opätovne obnoví počiatočný finančný kredit t.j. konzumné a služby v celkovej hodnote 70 EUR, z toho 60 € je kredit na konzumné a 10 € poplatok za prípadnú stratu čipu.

1.5 Vstup do Tatralandie je jednorazový. Po opustení areálu Tatralandie stráca vstup platnosť. Opakovaný vstup bez zaplatenia ceny nového vstupu nie je možný.

1.6 Pri vstupe do Aquaparku Tatralandia prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, slnečníkov, športových potrieb, wellness procedúr, vstup do Keltského saunového sveta, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov a služieb závisí od celkovej kapacity v Aquaparku Tatralandia.

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti Aquaparku Tatralandia, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť) a/ alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného, resp. jeho alikvotnej časti.

1.8 Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách. Voda v bazénoch obsahuje minerálne zložky, ktoré môžu spôsobiť neodstrániteľné zafarbenie plaviek. Za takéto zafarbenie plaviek prevádzkovateľ nezodpovedá. 

1.9 Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm.

1.10 Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.

1.11 Osobám používajúcim francúzske barly, vodiace palice, protézy, ortézy, prípadne iné hygienicky nevhodne pomôcky, je vstup do bazénov povolený iba v prípade ich uloženia v odkladacích priestoroch, prípadne ich výmeny za hygienicky nezávadné.

1.12 Do Aquaparku Tatralandia a do bazénov je zákaz vstupu:
a) osobám, ktoré trpia prenosným ochorením ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;
b) osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých prenosnou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;
c) osobám so zjavne zanedbanou osobnou hygienou (zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení);
d) pod vplyvom návykových látok (alkohol, drogy);
e) zvieratám.

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

2.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkoch Aquaparku Tatralandia.

2.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

2.3 Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s mydlom a osprchovať sa v priestoroch na to určených (sprchy) a prejsť cez brodítka!!!

2.4 Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý.

2.5 Prezliekacie kabíny v spoločných šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky. Deti do 12 rokov nemajú nárok na šatňovú skrinku.

2.6 Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách, umiestnených pred vstupom do spoločných šatní. Poplatok za trezor je 4 EUR ktorý si môže zakúpiť na pokladniach. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.

2.7 Predmety nájdené v priestoroch Aquaparku Tatralandia sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi t.j hlavná pokladňa.

2.8 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybavenia nachádzajúcich sa v Aquaparku Tatralandia. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.

2.9 Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.

2.10 Pri využívaní atrakcií v Aquaparku Tatralandia (tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď.) je návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokynu obslužného personálu. Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Pri atrakciách bez dozoru je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok jednotlivých atrakcií, využitie atrakcií je na vlastné riziko.

2.11 Návštevníci sú povinní v celom Aquaparku Tatralandia dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.

2.12 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény.

2.13 V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri letných bazénoch a výstupe z dolnej šatne k bazénom. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.14 Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v Aquaparku Tatralandia je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického zariadenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov Aquaparku Tatralandia, využívajúcich túto sieť.

III. V aquaparku Tatralandia je zakázané

3.1 Fajčiť vo vnútorných priestoroch Tatralandia a pri bazénoch. Fajčením sa rozumie aj používanie elektronickej cigarety, vaporizéra, vrátane akýchkoľvek bezdymových elektronických zariadení.

3.2 Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v plavkách alebo s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou alebo v kúpacích plienkach.

3.3 Zákaz brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré môžu sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, nebezpečné, chemické a výbušné látky.

3.4 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkačky so žuvačkou.

3.5 Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare.

3.6 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.

3.7 Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkačkách.

3.8 Skákať do bazénov mimo priestoru k tomu vyhradenému.

3.9 Znečisťovať vodu a priestory Aquaparku Tatralandia odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odchadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál Aquaparku Tatralandia.

3.10 Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenia a zradenia a plytvať vodou.

3.11 Prať prádlo a umývať sa mimo priestorov na to určených.

3.12 Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

3.13 Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.

3.14 Bezdôvodne volať o pomoc.

3.15 Nosiť vlastné jedlo do areálu Aquaparku Tatralandia.

IV. Vylúčenie návštevníka z Aquaparku Tatralandia

4.1 Z Aquaparku Tatralandia môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ktorý napriek predchádzajúcemu upozornenia príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu Aquaparku Tatralandia.

4.2 Z Aquaparku Tatralandia má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

4.3 V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne Aquaparku Tatralandia môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov mestskej polície. V. Atrakcie a animácie v Aquaparku Tatralandia

V. Atrakcie a animácie v Aquaparku Tatralandia

5.1 Použitie všetkých atrakcií v Aquaparku (Aquapark a Tatrapolis / tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď.) a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.

5.2 Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať na atrakcie zo strany alebo zospodu.

 

Tobogan, šmýkačkaMin. výškaMax. váha
Delphinod 100 cmmax. 290 kg
4Familyod 100 cmmax. 270 kg
Boomerang Raft Rampod 120 cmmax. 180 kg
Crazy River od 120 cmmax. 110 kg
Kamikadze od 120 cmmax. 110 kg
Roller Coaster od 120 cmmax. 2x90kg / max. 3x70 kg
Black Hole od 130 cm max. 110 kg
Anakonda od 120 cm, s rodičom od 90 cmmax. 110 kg
Double Bubbleod 140 cm, s rodičom od 120 cmmax. 180 kg
Niagara od 130 cm neobmedzene
Triple Splash od 140 cmpodľa pokynov obsluhy
Double Fall od 140 cm max. 110 kg
Free Fall od 140 cmmax. 110 kg
Twister od 120 cm max. 110 kg
Little Niagara od 130 cmdo 150 cm max. 50 kg
Banana Fun od 120 cm, s rodičom od 90 cmmax. 2x90kg / max. 3x70 kg
Black Magicod 120 cm  max. 180 kg
Rapido od 120 cmmax. 110 kg
Monkey Slideod 120 cmmax. 110 kg
Jungle Raftod 120 cm, s rodičom od 90 cmmax. 180 kg
Black & Whiteod 120 cm max. 180 kg
Tornado od 120 cmmax. 180 kg
Trio od 120 cmmax. 260 kg

 

VI. Surf Waves Tatralandia

6.1 Prevádzková doba surf zóny je uvedená na www.tatralandia.sk/info/tatralandia/otvaracia-doba/.

6.2 Vstup do surf zóny je povolený deťom od 6 rokov (min 25 kg), vstup na surf raft platí aj pre deti od 4 rokov (min 12 kg), a to len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je počas celej doby využívania atrakcie zodpovedná za dieťa.

6.3 Vstup do zóny surf zóny je jednorázový po dobu 20 minút, prípadne pri rezervácii na čas zakúpený v zmysle konkrétneho rezervovaného produktu. Pri rezervácii na presný čas je návštevník povinný dodržať čas potvrdenej rezervácie. V prípade oneskorenia, prevádzkovateľ negarantuje možnosť využitia atrakcie.

6.4 Pri vstupe a využívaní atrakciu je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

6.5 Návštevník je povinný pri využití atrakcie dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať do dráhy po dobu kým je na nej iný návštevník 6.6 Je zakázané brať so sebou na dráhu ostré predmety. Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách.

6.7 Je zakázané vstupovať na dráhu surf vlny so žuvačkou a bez surfu.

6.8 Z priestorov surf zóny môže byť návštevník vykázaný bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ak aj napriek predchádzajúcim upozorneniam nedodržuje pokyny alebo návštevný poriadok, je pod vplyvom návykových látok, alebo svojim správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov.

VII. Keltský saunový svet

7.1 Keltský saunový svet je komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby Keltského saunového sveta je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej 18 rokov. Vstup pre deti od 6 rokov je možný počas prevádzkovej doby saunového sveta na dobu max 3 hod. a to v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.

7.2 Vstup do Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek. Každý návštevník obdrží pri vstupe balneo plachtu.

7.3 Vstup do ochladzovacích bazénov a víriviek Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek a balneo plachty.

7.4 Vstup do Keltského saunového sveta je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prerušení pobytu (procedúr) nemá návštevník nárok na vrátenie sa do saunového sveta.

7.5 Pri návšteve Keltského saunového sveta je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

7.6 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

7.7 Do priestorov Keltského saunového sveta je zakázané nosiť sklené predmety, s výnimkou využitia služby „Prosecco Vital“ – šumivé víno (alko alebo nealko) zakúpené v Keltskom saunovom svete. „Prosecco Vital“ je dovolené konzumovať jedine vo vírívke „Slnečný kúpeľ“, ktorá sa nachádza na kamienkovej terase pri Biosaune. „Prosecco Vital“ je zakázané konzumovať v iných častiach Keltského saunového sveta. Do priestorov Keltského saunového sveta nie je povolené vnášať vlastné alkoholické nápoje.

7.8 Do Keltského saunového sveta je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Personál si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie služby „Prosecco Vital“ osobám pod vplyvom alkoholu.

VIII. Spracovanie a ochrana osobných údajov

8.1. Zásady spracovania osobných údajov

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/onas/gdpr/.

IX. Všeobecné ustanovenia

9.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov Aquaparku Tatralandia a zamestnancov prevádzkovateľa.

9.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

9.3 Návštevníci sú povinní opustiť Aquaparku Tatralandia do ukončenia prevádzkovej doby Aquaparku Tatralandia.

9.4 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na infocentre alebo hlavnej pokladni a ústne managerovi pokladničného systému.

9.5 V prípade, ak návštevník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť návštevníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania návštevníkom, má návštevník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Návštevník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

9.6 V prípade straty čipu platného počas jedného dňa v Aquaparku Tatralandia, bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 70 EUR, v prípade predloženia pokladničného dokladu o úhrade debetu je účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 EUR. V prípade straty celosezónnej permanentky zakúpenej cez Gopass, ktorej nosičom je Gopass karta je účtovaná peňažná náhrada vo výške 2 € - za vystavenie novej Gopass Karty.

9.7 Každý návštevník Aquaparku Tatralandia je pri odchode z Aquaparku Tatralandia v pokladniach pri východe povinný odovzdať vstupné náramkové hodinky s elektronickým čipom a uhradiť sumu za príplatkové atrakcie a služby, stravovacie a ostatné doplnkové služby, ktoré bezhotovostne čerpal počas svojho pobytu v priestoroch Aquaparku Tatralandia a Tatrapolis. V prípade, ak návštevník pri odchode v pokladniach pri východe z Aquaparku Tatralandia neuhradí sumu za príplatkové atrakcie a služby, stravovacie a ostatné doplnkové služby evidované prostredníctvom vstupných náramkových hodiniek s elektronickým čipom, ktoré bezhotovostne čerpal počas svojho pobytu v priestoroch Aquaparku Tatralandia a Tatrapolis , považuje sa takéto konanie za porušenie Návštevného poriadku. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k vymáhaniu úhrady odplaty takto čerpaných služieb. Za účelom identifikácie osoby návštevníka, ktorý opustil Aquapark Tatralandia bez predchádzajúcej úhrady bude návštevník identifikovaný prostredníctvom osobných údajov poskytnutých návštevníkom v rámci programu GOPASS, ktoré sú spracúvané v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

9.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do Aquaparku Tatralandia, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity Aquaparku Tatralandia.

9.9 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

9.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii v Aquaparku Tatralandia (napr. Summer City, športoviská, tobogany, šmýkačky, bazény, bufety, reštaurácie...) z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

9.11 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.

Dátum vydania: 28.6.2018
Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka c. 62/L
Kontakt

Infocentrum Tatralandia

(Informácie o službách, prevádzke, cenách a akciách v aquaparku)

09:00 - 20:00
☎  +421 915 834 644 | ✉ info@tatralandia.sk