PODROBNOSTI. Pozorne si prosím preštudujte podrobnosti k návštevnému poriadku Tatralandia. Pre viac informácií kontaktuje telefonicky alebo osobne Infocentrum Tatralandia.

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Aquaparku Tatralandia a Funparku Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš (ďalej spolu len „Aquapark Tatralandia“). 

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu Aquaparku Tatralandia s týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do Aquaparku Tatralandia a/alebo oprávneným vstupom do Aquaparku Tatralandia návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokynu zamestnancov prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny v Aquaparku Tatralandia sú nadradené všeobecným pokynom.

I. Vstup do Aquaparku Tatralandia/ bazénov

1.1 Vstup do Aquaparku Tatralandia je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou čipom (náramkové hodinky s elektronickým čipom). Vstup do Aquaparku Tatralandia je jednorázový. Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne.

1.2 Prevádzková doba Aquaparku Tatralandia je denne od 10.00 hod. do 21.00 hod. mimo letnej sezóny, od 10.00 hod. do 21.00 hod. počas zimnej sezóny a od 09.00 hod. do 21.00 hod. počas letnej sezóny  Aquaparku Tatralandia vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkovej doby Aquaparku Tatralandia, Zmeny prevádzkovej doby vrátane trvania letnej sezóny sú uvedené na stránke http://www.tatralandia.sk/tatralandia/otvaracia-doba/ a na vstupných dverách hlavnej pokladne Aquaparku Tatralandia. Prevádzková doba jednotlivých atrakcií je stanovená prevádzkovateľom a je uvedená pri jednotlivých atrakciách. Posledný vstup do Aquaparku Tatralandia je možný najneskôr 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.

1.3 Deti do 12 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu v Aquaparku Tatralandia zodpovedný za dieťa a nesmie nechať počas pobytu v Aquaparku Tatralandia dieťa do 12 rokov samé bez dozoru.

1.4 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronický čipom, ktorý oprávňuje návštevníka k vstupu do Aquaparku Tatralandia a čerpaniu služieb v Aquaparku Tatralandia a je tiež prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za stravovacie a doplnkové služby v Aquaparku Tatralandia. Každý čip má finančný limit na konzumné a ostatné služby v Aquaparku Tatralandia v celkovej hodnote 70 EUR. Všetky doplatky naťažené na čipe sa uhrádzajú pri odchode z Aquaparku Tatralandia v pokladniach. V prípade, ak počas pobytu návštevník vyčerpá celú výšku finančného kreditu, je možné si dobiť kredit v doplatkových pokladniach alebo v pokladniach na výstupe. Po zaplatení doplatkov sa opätovne obnoví počiatočný finančný kredit t.j. konzumné a služby v celkovej hodnote 70 EUR.

V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia čipu je zákazník povinný uhradiť jednorazový poplatok v sume 10,- EUR za stratu čipu a súčasne  pred odchodom z areálu Aquaparku Tatralanidia uhradiť na výstupnej pokladni sumu zodpovedajúcu naťaženému debetu na čipe.

1.5 Vstup do Aquaparku Tatralandia je jednorazový. Po opustení areálu Aquaparku Tatralandia stráca vstup platnosť. Opakovaný vstup bez zaplatenia ceny nového vstupu nie je možný. Uvedené neplatí pre sezónny aquapass.

1.6 Pri vstupe do Aquaparku Tatralandia prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok, slnečníkov, športových potrieb, wellness procedúr, vstup do Keltského saunového sveta, šatňových skriniek ani trezorov. Dostupnosť týchto produktov a služieb závisí od celkovej kapacity v Aquaparku Tatralandia.

1.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti Aquaparku Tatralandia, resp. atrakcie v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť) a/alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného, resp. jeho alikvotnej časti.

1.8 Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách.

1.9 Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm.

1.10 Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.

1.11 Osobám používajúcim francúzske barly, vodiace palice, protézy, ortézy, prípadne iné hygienicky nevhodne pomôcky, je vstup do bazénov povolený iba v prípade ich uloženia v odkladacích priestoroch, prípadne ich výmeny za hygienicky nezávadné.

1.12 Do Aquaparku Tatralandia a do bazénov je zákaz vstupu:

a) osobám, ktoré trpia prenosným ochorením ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;
b) osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých prenosnou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;
c) osobám so zjavne zanedbanou osobnou hygienou ( zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení);
d) pod vplyvom návykových látok (alkohol, drogy);
d) zvieratám.

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

2.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostaných návštevníkoch Aquaparku Tatralandia.

2.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

2.3 Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s mydlom a osprchovať sa v priestoroch na to určených (sprchy) a prejsť cez brodítka!!!

2.4 Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý.

2.5 Prezliekacie kabíny v spoločných šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky.

2.6 Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách, umiestnených pred vstupom do spoločných šatní. Poplatok za trezor je 4 EUR ktorý si môže zakúpiť na pokladniach. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.

2.7 Predmety nájdené v priestoroch Aquaparku Tatralandia sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi t.j hlavná pokladňa.

2.8 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybavenia nachádzajúcich sa v Aquaparku Tatralandia. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.

2.9 Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.

2.10 Pri využívaní atrakcií v Aquaparku Tatralandia (Aquapark a Funpark / tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď.) je návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokynu obslužného personálu. Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko. Pri atrakciách bez dozoru je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok jednotlivých atrakcií, využitie atrakcií je na vlastné riziko.

2.11 Návštevníci sú povinní v celom Aquaparku Tatralandia dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.

2.12 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silný vietor) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény.

2.13 V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri letných bazénoch a výstupe z dolnej šatne k bazénom. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.14 Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v Aquaparku Tatralandia je limitovaná kapacitnými možnosťami príslušného technického zariadenia, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov Aquaparku Tatralandia, využívajúcich túto sieť.

III. V Aquaparku Tatralandia je zakázané

3.1 Fajčenie vo vnútorných priestoroch Aquaparku Tatralandia a pri bazénoch.

3.2 Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v plavkách alebo s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou alebo v kúpacích plienkach.

3.3 Zákaz brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré môžu sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, nebezpečné, chemické a výbušné látky.

3.4 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkačky so žuvačkou.

3.5 Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare.

3.6 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.

3.7 Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkačkách.

3.8 Skákať do bazénov mimo priestoru k tomu vyhradenému.

3.9 Znečisťovať vodu a priestory Aquaparku Tatralandia odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odchadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál Aquaparku Tatralandia.

3.10 Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenie a zradenie a plytvať vodou.

3.11 Prať prádlo a umývať sa mimo priestorov na to určených.

3.12 Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

3.13 Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.

3.14 Bezdôvodne volať o pomoc.

3.15 Nosiť vlastné jedlo do areálu Aquaparku Tatralandia.

IV. Vylúčenie návštevníka z Aquaparku Tatralandia

4.1 Z Aquaparku Tatralandia môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ktorý napriek predchádzajúcemu upozornenia príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu Aquaparku Tatralandia.

4.2 Z Aquaparku Tatralandia má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

4.3 V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne Aquaparku Tatralandia môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov mestskej polície.

V. Atrakcie a animácie v Aquaparku Tatralandia

5.1 Použitie všetkých atrakcií v Aquaparku (Aquapark a Funpark / tobogany, šmýkačky, „suché atrakcie“ napr. nafukovacie atrakcie, detské hrady, preliezky atď.) a účasť na animačných programoch je na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní atrakcií a pri účasti na animačných programoch je návštevník povinný dodržiavať príslušné prevádzkové pokyny a riadiť sa pokynmi obslužného a animačného personálu.

5.2 Návštevník je povinný pri využití atrakcií dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať na atrakcie zo strany alebo zospodu.

Tobogan / šmýkačka

Min. výška

Max. váha

Boomerang Raft Ramp

od 120 cm

max. 180 kg

Crazy River

od 120 cm

max. 110 kg

Kamikadze

od 120 cm

max. 110 kg

Roller Coaster

od 120 cm

Max.2x90kg/max.3x70 kg

Black Hole

od 130 cm

max. 110 kg

Anakonda

od 120 cm, s rodičom od 90 cm

max. 110 kg

Double Bubble

od 140 cm, s rodičom od 120 cm

max. 180 kg

Niagara

od 130 cm

neobmedzene

Triple Splash

od 140 cm

podľa pokynov obsluhy

Double Fall

od 140 cm

max. 110 kg

Free Fall

od 140 cm

max. 110 kg

Twister

od 120 cm

max. 110 kg

Little Niagara

od 130 cm do 150 cm

max. 50 kg

Banana Fun

od 120 cm, s rodičom od 90 cm

Max. 2x90kg/Max. 3x70 kg

Black Magic

od 120 cm

max. 180 kg

Rapido

od 120 cm

max. 110 kg

Monkey Slide

od 120 cm

max. 110 kg

Jungle Raft

od 120 cm, s rodičom od 90 cm

max. 180 kg

Black & White

od 120 cm

max. 180 kg

Tornado

od 120 cm

max. 180 kg

Trio

od 120 cm

max. 260 kg

 VI. Surfovacie Vlny  - Hawaii komplex

6.1. Prevádzková doba surfovacích vĺn je uvedená na http://www.tatralandia.sk/tatralandia/otvaracia-doba/.

6.2 Vstup do surfovacích vĺn, je povolený deťom od 6 rokov (a do 25kg), deti od 6 -12 rokov vstup len v doprovode osoby staršej 18 rokov, ktorý je počas celého využívania atrakcie zodpovedný za dieťa.

6.3 Vstup do zóny Surfovacej vlny je jednorázový po dobu 20 minút, prípadne pri rezervácii na čas zakúpený v zmysle konkrétneho rezervovaného produktu. Pri rezervácii na presný čas je návštevník povinný dodržať čas potvrdenej rezervácie. V prípade oneskorenia, prevádzkovateľ negarantujem možnosť využitia atrakcie.

6.4 Pri vstupe a využívaní atrakciu je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

6.5 Návštevník je povinný pri využití atrakcie dbať na zvýšenú pozornosť a opatrnosť, používať vhodný plavecký odev a nevstupovať do dráhy po dobu kým je na nej iný návštevník.

6.6 Je zakázané brať so sebou na dráhu ostré predmety. Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v príručných trezorových skrinkách.

6.7 Je zakázané vstupovať na dráhu surf vlny so žuvačkou a bez surfu.

6.8 Z priestorov surfovacích vĺn môže byť návštevník vykázaný bez nároku na vrátenie zaplatneného vstupného, resp. jeho alikvotnej časti, ak aj napriek predchádzajúcim upozorneniam nedodržuje pokyny alebo návštevný poriadok, je pod vplyvom návykových látok, alebo svojim správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov.

VII. Keltský saunový svet

7.1 Keltský saunový svet je komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby Keltského saunového sveta je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej 18 rokov, Je možný vstup aj deťom  od 6 rokov veku vrátane v doprovode osoby staršej 18 rokov, vo vyhradených časoch (vstup denne medzi 10:00 a 11:00 hod. max. na 3 hodiny – tj. max. do 14:00 hod, nezávisle od otváracích hodín aquaparku).

7.2 Vstup do Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek. Každý návštevník obdrží pri vstupe balneo plachtu.

7.3 Vstup do ochladzovacích bazénov a víriviek Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek a balneo plachty.

7.4 Vstup do Keltského saunového sveta je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prerušení pobytu (procedúr) nemá návštevník nárok na vrátenie sa do saunového sveta.

7.5 Pri návšteve Keltského saunového sveta je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

7.6 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

7.7 Do priestorov Keltského saunového sveta je zakázané nosiť sklené predmety, s výnimkou využitia služby „Prosecco Vital“ – šumivé víno (alko alebo nealko) zakúpené v Keltskom saunovom svete. „Prosecco Vital“ je dovolené konzumovať jedine vo vírívke „Slnečný kúpeľ“, ktorá sa nachádza na kamienkovej terase pri Biosaune. „Prosecco Vital“ je zakázané konzumovať v iných častiach Keltského saunového sveta. Do priestorov Keltského saunového sveta nie je povolené vnášať vlastné alkoholické nápoje.

7.8 Do Keltského saunového sveta je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Personál si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie služby „Prosecco Vital“ osobám pod vplyvom alkoholu.

VIII. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

8.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov Aquaparku Tatralandia, ktorí si zakúpili celosezónnu vstupenku do Aquaparku Tatralandia) za účelom predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov Aquaparku Tatralandia. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania - predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek do priestorov Aquaparku Tatralandia, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel predaja, evidencie a kontroly používania vstupeniek sú prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 odsek 3, písmeno b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

8.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (návštevníkov Aquaparku Tatralandia) na účely marketingu v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže dotknutá osoba udeliť formou na záväznej objednávke aquapassu.

8.4 Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu pre predaj, evidenciu a kontrolu zakúpených vstupeniek do areálu Aquaparku Tatralandia a to konkrétne: meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa; dátum narodenia; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo a podpis. V prípade zakúpenia viacvstupovej vstupenky je spracúvaná pre potreby identifikácie majiteľa vstupenky aj fotografia dotknutej osoby. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo.

8.5 Dotknuté osoby majú povinnosť uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje podľa § 16 Zákona, pričom následky porušenia tohto ustanovenia znáša ten, kto nesprávne, nepravdivé a neaktuálne údaje poskytol.

8.6 Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa spoločnosť HASAM, s.r.o., (so sídlom v Tečoviciach č. 45, 763 02 Tečovice, IČO: 499 68 319) spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu v akom sú v digitálnej forme zaznamenané v elektronickej databáze za účelom softwarovej podpory a aktualizácie informačného systému. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom a za dodržania podmienok ochrany osobných údajov (najmä dodržiavaním odbornej, technickej, organizačnej a personálnej spôsobilosti a zaručením bezpečnosti opatreniami podľa právnych predpisov) podľa Zákona.

8.7 Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov podľa § 10 odsek 2 Zákona.

8.8 Prevádzkovateľ počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

8.9 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

8.10 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

8.11 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

8.12 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

8.13 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

8.14 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.15 Areál Aquaparku Tatralandia je priestor verejnosti prístupný za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného, resp. oprávnený vstupom a dodržiavanie Návštevného poriadku). Na základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 10, odsek 3, písmeno a) Zákona, môže prevádzkovateľ vyhotovovať obrazové snímky lebo obrazovo zvukové záznamy na úradné účely na základe Zákona, na umelecké účely alebo na účely filmového, rozhlasového, tlačového alebo televízneho spravodajstva. Pri vykonávaní takéhoto záznamu prevádzkovateľ prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

8.16 V prípade použitia obrazových snímok alebo obrazovo zvukových záznamov na propagačné a marketingové aktivity prevádzkovateľa budú tieto snímky upravené tak, aby nebola možná identifikácia fyzických osôb alebo sa takéto použitie vykoná len na základe súhlasu fyzických osôb, ktoré sa na predmetných snímkach a záznamoch nachádzajú.

IX. Všeobecné ustanovenia

9.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov Aquaparku Tatralandia a zamestnancov prevádzkovateľa.

9.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

9.3 Návštevníci sú povinní opustiť Aquaparku Tatralandia do ukončenia prevádzkovej doby Aquaparku Tatralandia.

9.4 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na infocentre alebo hlavnej pokladni a ústne managerovi pokladničného systému.

9.5 V prípade, ak návštevník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a pnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť návštevníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania návštevníkom, má návštevník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporu  podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a)  Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b)  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom zákazník  má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Návštevník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne  riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9.6 V prípade straty čipu platného počas jedného dňa v Aquaparku Tatralandia, bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 70 EUR, v prípade predloženia pokladničného dokladu o úhrade debetu je účtovaná peňažná náhrada vo výške 10 EUR. V prípade straty celosezónnej permanentky zakúpenej cez Gopass, ktorej nosičom je Gopass karta je účtovaná peňažná náhrada vo výške 2 € - za vystavenie novej Gopass Karty.

9.7 Každý návštevník Aquaparku Tatralandia je pri odchode z Aquaparku Tatralandia v pokladniach pri východe povinný odovzdať vstupné náramkové hodinky s elektronickým čipom a uhradiť sumu za príplatkové atrakcie a služby, stravovacie a ostatné doplnkové služby, ktoré bezhotovostne čerpal počas svojho pobytu v priestoroch Aquaparku Tatralandia a Tatrapolis. V prípade, ak návštevník pri odchode v pokladniach pri východe z Aquaparku Tatralandia neuhradí sumu za príplatkové atrakcie a služby, stravovacie a ostatné doplnkové služby evidované prostredníctvom vstupných náramkových hodiniek s elektronickým čipom, ktoré bezhotovostne čerpal počas svojho pobytu v priestoroch Aquaparku Tatralandia a Tatrapolis , považuje sa takéto konanie za porušenie Návštevného poriadku. Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k vymáhaniu úhrady odplaty takto čerpaných služieb. Za účelom identifikácie osoby návštevníka, ktorý opustil Aquapark Tatralandia bez predchádzajúcej úhrady bude návštevník identifikovaný prostredníctvom osobných údajov poskytnutých návštevníkom v rámci programu GOPASS, ktoré sú spracúvané v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.

9.8 Aquapark Tatralandia môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Počas tejto doby je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané, prípadne je zakázaný vstup do vyhradených častí Aquaparku Tatralandia.

9.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do Aquaparku Tatralandia, v prípade naplnenia prevádzkovej kapacity Aquaparku Tatralandia.

9.10 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silný vietor sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

9.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii v Aquaparku Tatralandia (napr. Blue Lagoon, Profi Jump, Summer City, športoviská, vláčik, tobogany, šmýkačky, bazény, bufety, reštaurácie...) z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť návštevníkovi zaplatené vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

9.12 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 19.9.2016

Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka c. 62/L

Návštevný poriadok