Adventná šifra s Tatralandiou

Veľká vianočná súťaž


Advent klope na dvere, Vianoce sú to čo nevidieť? Zahraj sa s Tatralandiou a darček pod stromček už nemusíš kupovať :)

Zapoj sa do našej adventnej súťaže "Adventná šifra s Tatralandiou" a vyhraj  skvelé ceny pre seba aj svojich blízkych. Súťaž trvá 4 týždne, výhercov hodnotných cien žrebujeme každú adventnú nedeľu. 


Zapojiť sa do súťaže nie je zložité: 

 1. Každý deň počas adventu - počas 4 týždňov (od pondelka do soboty) zverejníme na našom FB profile aj na webe fotku so skrytým KÓDOM - číslicou alebo písmenom
 2. Ak bude kódom číslica - podľa šifrovacej tabuľky ju zameníš za písmeno
 3. Zo 6 písmen vždy v sobotu zložíš slovo - výhernú šifru, a napíšeš nám ju pod status - "ADVENTNÁ ŠIFRA SEM"
 4. Zo správnych odpovedí vždy v adventnú nedeľu o 20:00 hod. zverejníme meno jedného vyžrebovaného výhercu

Výhry Adventnej šifry:

 1. Adventná nedeľa - 28.11.2021
  - 2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od Hurricane Factory
 2. Adventná nedeľa - 5.12.2021
  -  2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od ZOOKONTAKT 
 3. Adventná nedeľa - 12.12.2021 
  - 2x celodenný vstup AquaTicket + Silvestrovský darček
 4. Adventná nedeľa - 19.12.2021 
   - 2x Zimná aquasezónka 
 5. ŠPECIÁLNA CENA - 23.12.2021
  - Veľké prekvapenie od TATRALANDIE

 Tento štatút vianočnej súťaže „Adventná šifra s Tatralandiou" (ďalej len „Štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

Organizátor súťaže

• Organizátorom súťaže „Adventná šifra s Tatralandiou" (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“).

• Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia vodného parku Tatralandia, ktorý bude prebiehať v termíne 22.11.2021 - 23.12.2021.

• Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

Podmienky účasti v Súťaži

• Súťažiacim môže byť osoba neobmedzeného veku , ak splní pravidlá súťaže a jeho zákonný zástupca (pri neplnoletých osobách) s účasťou v Súťaži vyslovil súhlas (ďalej len „Súťažiaci“).

• Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

• V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

• Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Súťažiaceho, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb alebo ktorý porušuje tento Štatút alebo pravidlá Súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia Štatútu alebo použitia neregulárnych postupov.

Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 22.12.2021 do 23.12.2021 vrátane. Súťaž bude prebiehať na sociálnych sieťach počas 4 týždnov v 4 týždenných blokoch, výherca správnej šifry bude vyžrebovaný vždy v adventnú nedeľu o 20:00 a následne hneď aj kontaktovaný správou. Výherca Špeciálnej ceny - bude vyžrebovaný 23.12.2021 o 20:00 zo súťažiacich, ktorí napíšu po vyzvaní do komentára všetky 4 správne šifry.

 

Pravidlá súťaže

 • Počas týždňa - od pondelka do soboty budeme na FB profile Tatralandie zverejňovať statusy- fotografie, alebo videá so skrytými kódmi. Kódom môže byť číslo alebo písmeno príp. iný znak, informácia čo je kód, bude vždy zverejnená v popise. Ak bude kódom číslo, je potrebné ho podľa šifrovacej tabuľky vymeniť za písmeno.
 • vždy v nedeľu (28.11.2021, 5.12.2021, 12.12.2021, 19.12.202) , budú súťažiaci vyzvaní v statuse na sociálnych sieťach, aby napísali pod neho komentár so správnou šifrou, zo všetkých správnych odpovedí bude vyžrebovaný jeden súťažiaci, ktorý vyhrá týždennú výhru.
 • deň pred Vianocami (23.12.2021 o 20:00) budú súťažiaci vyzvaní v statuse na sociálnych sieťach, aby napísali pod neho komentár so všetkými 4 správnymi šiframi. Zo všetkých správnych odpovedí bude zo vsetkých súťažiacich so správnymi šiframi vyžrebovaný  jeden súťažiaci, ktorý získa špeciálnu cenu

• Výhercovia cien budú kontaktovaní správou.

• V prípade, že výherca na správu o výhre v Súťaži neodpovie Organizátorovi do 5 pracovných dní odo dňa odoslania správy o výhre, výhra prepadá v prospech vybraného náhradníka.

Výhra v súťaži

 1. Adventná nedeľa - 28.11.2021
  - 2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od Hurricane Factory
 2. Adventná nedeľa - 5.12.2021
  -  2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od ZOOKONTAKT 
 3. Adventná nedeľa - 12.12.2021 
  - 2x celodenný vstup AquaTicket + Silvestrovský darček
 4. Adventná nedeľa - 19.12.2021 
   - 2x Zimná aquasezónka 
 5. ŠPECIÁLNA CENA - 23.12.2021
  - Veľké prekapenie od TATRALANDIE

• Pre uplatnenie si výhry musí výherca ohlásiť plánované využitie vstupov vo vodného parku Tatralandia Organizátorovi aspoň 2 pracovné dni vopred pre dňom, kedy má záujem výhry využiť.

• V prípade, že víťaz výhru nevyužije v termíne do 22.06.2022, možnosť využitia výhry prepadá a po márnom uplynutí termínu nie je využitie výhry nárokovateľné a výherca nemá právo ani na akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu.

• Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.

• Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

Spracúvanie osobných údajov

• Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Súťažiacich v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

• Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

Osobitné ustanovenia

• Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Záverečné ustanovenia

• Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na webovej stránke tatralandia.sk.

• Neznalosť ustanovení tohto Štatútu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

• Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Súťažiaci svoj súhlas so Štatútom a pravidlami Súťaže. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

• Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Facebook nemá so Súťažou nič spoločné, neorganizuje ju ani ju žiadnym spôsobom nepropaguje ani nesponzoruje.

• Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že Facebook nemá voči súťažiacim súťaže žiadne záväzky.

• Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky. Pravidlá sú zverejnené na web stránke www.tatralandia.sk

 

V Demänovskej Doline, dňa 18.11.2021
Tatry mountain resorts, a.s.

 

4. súťažný týždeň

22. - 28.11.2021

Žrebovanie výhercu: 19.12.2021 o 20:00 hod
Výherná šifra: RODINA
Výherca: Peter S.
Cena:
  2x Zimná Aquasezónka - s garantovaným využítím


3. súťažný týždeň

22. - 28.11.2021

Žrebovanie výhercu: 12.12.2021 o 20:00 hod
Výherná šifra: POHODA
Výherca: ERIKA K.
Cena:
  2x celodenný vstup AquaTicket + Silvestrovské prekvapenie


2. súťažný týždeň

29.11. - 5.12.2021

Žrebovanie výhercu: 5.12.2021 o 20:00 hod
Výherná šifra: ADVENT
Výherca: PETRA D.
Cena:
  2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od ZOOKONTAKT


1. súťažný týždeň

22. - 28.11.2021

Žrebovanie výhercu: 28.11.2021 o 20:00 hod
Výherná šifra: DARČEK
Výherca: Lucka I.
Cena:
  2x celodenný vstup AquaTicket + 2x darček od Hurricane Factory

Vážení návštevníci, Tatralandia je otvorená od 19.1.2022 v režime OP. Tešíme sa na vás.