Súťaž školský výlet v Tatralandii

Vytancuj si nezabudnuteľný deň so spolužiakmi plný vodnej zábavyAko sa zúčastniť súťaže:

  • na TikToku a Instagrame Tatralandie sme zverejnili video - Tanec Tatralandie
  • so svojou triedou nacvič tento tanec a zdieľaj ho na svojom TikTok alebo Instagramovom profile
  • nezabudni pridať hashtag #vyhramevyletvtatralandii
  • nazbieraj videu čo najviac LIKEs
  • video ktoré bude mať najviac LIKEs, k 14.6.2022 o 10:00 hod. vyhrá pre celú triedu celodenný školský výlet v Tatralandii v termíne od 15.6. do 30.6.2022

Štatút súťaže

Tento štatút súťaže „Súťaž o školský výlet“ (ďalej len „Štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže.

Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže „Súťaž o školský výlet“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“). 
Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia a rozvoj cestovného ruchu a vnímanie jeho rozvoja. 
Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

Podmienky účasti v Súťaži
Súťažiacim môže byť kolektív detí, žiakov, študentov vo veku do 19,99 rokov, ktorý zastupuje jednu triedu z konkrétnej materskej škôlky alebo základnej, strednej školy, s max počtom 30 žiakov  a splní podmienky Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“). 
Účastníkom súťaže môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, Českej republiky alebo Poľskej republiky a vo facebookovej súťaži  vo verejnej skupine Školský výlet dá Like na vyššie uvedených soc. sieťach vybranému Súťažiacemu (ďalej len „Účastník“). 
Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). 
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi. 
Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka a Súťažiaceho, ktorý by svojím konaním  mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. 
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 29.4.2022 do 14.6.2022. Žrebovanie prebehne dňa 14.6.2022 o 10:00 hod. Víťazný kolektív je povinný výlet absolvovať do 30.6.2020 a zároveň splniť všetky formality spojené s rezerváciou školského výletu na strane Organizátora uvedené na https://www.tatralandia.sk/cenniky/aktualne-cenniky/skolske-vylety

Pravidlá súťaže
Každý Súťažiaci bude mať možnosť pridať na svoj profil sociálnych sieí TikTok alebo Instagram video (dĺžka trvania max. 20 sekúnd) so skupinovým tancom aspoň čiastočne podobajúcim sa na tanec animátorov v Tatralandii, ktorý je tiež zverenený na TikTok-u a Instagrame a webe Tatralandie (https://www.tiktok.com/@tatralandia_sk, www.instagram.com/tatralandia/ alebo www.tatralandia.sk/cenniky/aktualne-cenniky/skolske-vylety/vyhraj-skolsky-vylet-v-tatralandii) najneskôr do 14.6.2022 s označením - #vyhramevyletvtatralandii
Výhrou je celodenný školský výlet Tatralandii.
Doba, kedy sa Súťažiaci môže zapojiť do súťaže pridaním videa so súťažným hashtag-om #vyhramevyletvtatralandii je definovaná v bode III. 
Výhercom súťaže sa stane ten Súťažiaci, ktorý získa na svoje video najviac LIKES k dňu uzávierky súťaže - tj. K 14.6.2022 10:00 hod.
Každý Súťažiaci sa môže zapojiť iba raz s jedným videom.
Výhercovia cien budú oslovení správou priamo pod víťazným príspevkom.
V prípade, že výherca na oslovenie nereaguje do 5 pracovných dní, výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradníka.
Pridaním príspevku do skupiny Školský výlet Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s využitím videa Organizátorom na marketingové účely
- v súlade s platnými predpismi GDPR podľa odstavca VI
v súlade s autorským zákonom

Výhra v súťaži
Pre Súťažiaceho s najväčším počtom LIKES je výhrou jednodňový výlet do Tatralandie alebo Vodného parku Bešeňová, celodenný vstup Aquaticket.
Výhra platí do 30.6.2022, pre max 30 detí a pedagogický dozor v zmysle pravidiel  produktu školský výlet (1 dozor na každých 10 detí). 

Spracúvanie osobných údajov
Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov TMR Group a sú uverejnené na internetovej stránke www.tmr.sk/o-nas/gdpr/.

Osobitné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

Záverečné ustanovenia
Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke dňa 29.4.2022.
Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať. 
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce. 
Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že TikTok nemá so Súťažou nič spoločné, neorganizuje ju ani ju žiadnym spôsobom nepropaguje ani nesponzoruje.
Organizátor súťaže čestne vyhlasuje, že TikTok nemá voči Účastníkom súťaže žiadne záväzky.

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky. Pravidlá sú zverejnené na web stránke www.tatralandia.sk, 
V Demänovskej Doline, dňa 29.4.2022
Tatry mountain resorts, a.s.
 

Vážení návštevníci, upozorňujeme, že od 23.5. (pondelok) sa mení organizácia dopravy na trase L.Mikuláš - Tatralandia.

viac info